1

1 به نام خداوند بخشنده بخشایشگر
2 ستایش مخصوص خداوندی است که پروردگار جهانیان است.
3 (خداوندی که) بخشنده و بخشایشگر است (و رحمت عام و خاصش همگان را فرا گرفته).
4 (خداوندی که) مالک روز جزاست.
5 (پروردگارا!) تنها تو را می‌پرستیم؛ و تنها از تو یاری می‌جوییم.
6 ما را به راه راست هدایت کن...
7 راه کسانی که آنان را مشمول نعمت خود ساختی؛ نه کسانی که بر آنان غضب کرده‌ای؛ و نه گمراهان.