1

1 Sii ko ngaran o Allah, a Masalinggagaw, a Makalimoon.
2 So bantogan na rk o Allah, a Kadnan o manga kaadn;
3 A Masalinggagaw, a Makalimoon;
4 A Phapaar ko alongan a kapamalas.
5 Ska bo i phzoasoatn ami, go Ska bo i phangnian ami sa tabang.
6 Nggonanaowa kaming Ka ko okit a makaoontol,
7 So okit o siran a inikalimoo Ka siran, salakaw ko kiyararangitan Ka siran, go salakaw ko mithataridadag.