1

1 В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!
2 Хвала на Аллах - Господа на световете,
3 Всемилостивия, Милосърдния,
4 Владетеля на Съдния ден!
5 Само на Теб служим и Теб за подкрепа зовем.
6 Насочи ни по правия път,
7 пътя на тези, които си дарил с благодат, а не на [тези], над които тегне гняв, нито на заблудените!